Profesinis mokymas Lietuvoje

User Rating:  / 0
PoorBest 

Vienas iš sėkmingo ir prasmingo gyvenimo garantų yra darbas.Turint įdomų ir mėgstamą darbą galima ne tik užsitikrinti materialinę gerovę, bet ir realizuoti save. Labai daug darbo nerandančių žmonių neturi profesinio išsilavinimo, o tai yra didėjančios konkurencijos, mokslo ir technikos pažangos bei ekonomikos globalizacijos pasekmė. Lietuvoje, kaip ir kitose šalyse,kasmet mažėja darbo vietų nekvalifikuotiems darbininkams. Jie –menkiausiai apmokama darbo jėga. Susidarius sunkioms ekonominėms sąlygoms, pirmiausia atleidžiami tie, kurie profesijos neturi. Paprastai jie ilgai neranda darbo ir taip papildo bedarbių gretas. Todėl svarbiausia, ką tokiems žmonėms reikėtų padaryti – taiįgyti profesiją. Profesinis mokymas – tai mokymas pagal profesinio mokymo programas, padedantis įgyti kvalifikaciją ar ją tobulinti. Lietuvos profesinio mokymo sistemą sudaro pirminis irtęstinis mokymas bei profesinis orientavimas. Pirminis profesinis mokymas teikiamas ne jaunesniems kaip 14 metų asmenims ir yra skirtas pirmajai kvalifikacijai įgyti, o tęstinis gali būti formalusis arba neformalusis, yra teikiamas pirmąją kvalifikaciją jau turintiems asmenims, siekiantiems ją tobulinti, įgyti kitą arba įgyti kompetenciją atlikti įstatymais reglamentuotą darbą. Profesinis orientavimas – tai profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugos.

Už šios sistemos plėtrą atsakinga yra Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. Profesino mokymo, kaip ir švietimo, teisinė bazė plėtojama remiantis Europos Sąjungos politinėmis nuostatomis ir principais bei nacionaliniais prioritetais. Profesinis mokymas sudaro galimybę greičiau ir lanksčiau reaguoti į kintančius visuomenės poreikius.

Profesinį mokymą gali teikti bet kuri įstaiga, mokykla, įmonė, kuriai suteikta teisė vykdyti profesinio mokymo programas. Šiuometu Lietuvoje tai teikia profesinės mokyklos. Jos vykdo ir pirminį, ir tęstinį mokymą. Šiandien šalyje yra apie 70 tokių mokymo istaigų

studenteProfesinio mokymo programos skirtos įvairaus amžiaus irišsilavinimo asmenims. Jos rengiamos vadovaujantis atitinkamais profesinio rengimo standartais. Praktinis mokymas tokiose mokyklose sudaro 60–70 procentų viso profesijos dalykams skirto laiko. Paprastai mokomasi ir mokykloje, ir tam tikroje įmonėje. Mokiniams, pasirinkusiems profesinį mokymą, sudaromos galimybės kartu sukvalifikacija įgyti pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą. Mokiniai, įgiję vidurinį išsilavinimą, gali toliau mokytis Lietuvos aukštosiose mokyklose. Pažangiausiems profesinio mokymo absolventams arba tiems, kurie turi darbo patirties pagal įgytą kvalifikaciją, suteikiami papildomi balai stojant į aukštąsias mokyklas. Tai didina jų galimybes įstoti į valstybės finansuojamą vietą. Taip pat profesinis mokymas pagal trišalę profesinio mokymo ir įdarbinimo sutartį galibūti organizuojamas bedarbiams bei įspėtiems apie atleidimą iš darbo darbuotojams. Sutartis sudaroma tarpteritorinės darbo biržos, darbdavio ir bedarbio ar įspėto apie atleidimą iš darbo darbuotojo.

Kaip jau minėta, tęstinis profesinis mokymas gali būti formalusis ir neformalusis. Formaliajam profesiniam mokymui taikomi griežtesni kriterijai nei neformaliajam: mokymų programų rengimo tvarką apibrėžia teisėsaktai; mokymo programos turi atitikti kvalifikaciją aprašančius profesinius standartus arba profesinio mokymo standartus; jo teikimui privaloma turėti licenciją, skelbiamą Licencijų registre. Tuotarpu neformaliojo profesinio mokymo programų rengimui reikalavimus nustato programą užsakanti arba ją finansuojanti institucija. Ji gali būti (bet neprivalo) registruojama Kvalifikacijos tobulinimo programų irrenginių registre.

Toliau norėrųsi išsamiau pakalbėti apie tai, kokias profesinio mokymo programas siūlo profesinės mokyklos. Pagrindinio išsilavinimo neturintiems asmenims rekomenduojamos trijų skirtingų rūšių studijos: pirma, 2 metų trukmės profesinio mokymo programa, suteikianti tik profesinę kvalifikaciją; antra, 3 metų trukmės pagrindinio ugdymo baigiamosios klasės ir profesinio mokymo programa, suteikianti pagrindinį išsilavinimą ir kvalifikaciją;t rečią, 3 metų trukmės specialiųjų ugdymosi poreikių profesinio mokymo programa, suteikianti profesinę kvalifikaciją.

Asmenims, kurie yra įgiję pagrindinį išsilavinimą, taip pat siulomi trys skirtingi variantai: 2metų trukmės profesinio mokymo programa, suteikianti profesinę kvalifikaciją; 3 metų vidurinio ugdymo ir profesinio mokymoprograma, suteikianti vidurinį išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją; 3 metų specialiųjų ugdymosi poreikių profesinio mokymo programa, suteikianti profesinę kvalifikaciją.

Tiems, kurie turi vidurinį išsilavinimą arba išklausė jo programą, siūloma 1, 1,5 ar 2metų trukmės profesinio mokymo programos, suteikiančios profesinę kvalifikaciją.

Profesinis mokymas gali būti organizuojamas dviem formomis: mokykline ir pameistrystės. Mokykline forma profesinis mokymas organizuojamas teorinį ir praktinį mokymą vykdančiose mokymo įstaigose. Praktinis mokymas gali būti vykdomas tiek pačioje mokykloje, tiek darbo vietoje pagal profesinio mokymo sutartis su įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis, taip pat pas ūkininkus, laisvuosius mokytojus ir pan. Pameistrystės forma profesinį mokymą organizuojanti įstaiga sudaro sumokiniu darbo ir profesinio mokymo sutartis. Tokiu būdu praktinis mokymas organizuojamas darbo vietoje, o teorinis - profesinio mokymoįstaigoje.

Sėkmingai baigusiems formaliojo profesinio mokymo programą įteikiamasProfesinio mokymo pažymėjimas. Tiems, kurie programos nebaigė,išduodamasProfesiniomokymo pasiekimų pažymėjimas. Kvalifikacijos pažymėjimas išduodamas kvalifikacijai reikalingų kompetencijųįvertinimą gavusiam asmeniui. Pažymėjimas išduodamas ir profesinio mokymo programos modulį, neformaliojoprofesinio mokymo programą baigusiems arba įstatymų reglamentuojamam darbui reikalingą kompetenciją įgijusiamasmeniui. Kompetencijų vertinimo pažymėjimas įteisina kompetencijų vertinimo rezultatus. Tiems profesinio mokymo įstaigų mokiniams, kurie kartu suprofesinio mokymo programa baigė ir bendrojo ugdymo (pagrindinio ar vidurinio) programas išduodami atitinkami dokumentai – pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas arba brandos atestatas.